PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Neonatal Medicine10.5385/nm.2021.28.1.29202128129-35Intussusception in Neonates: Clinical Characteristics of Eight Cases in a Single CenterYong-gi Ahn, Gina Lim, Eun Ha Hwang, Ki Won Oh, Min Jeng Chohttp://neo-med.org/upload/pdf/nm-2021-28-1-29.pdf, http://neo-med.org/journal/view.php?doi=10.5385/nm.2021.28.1.29, http://neo-med.org/upload/pdf/nm-2021-28-1-29.pdf
Journal of Gastrointestinal Surgery10.1007/s11605-019-04178-0201923112255-2262Clinical Characteristics of Intussusception with Surgical Reduction: a Single-Center Experience with 568 CasesJiajie Hu, Miaoqing Liu, Xiangbo Yu, Qiongzhang Xia, Ke Wang, Shikun Guo, Xiaoming Chenhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11605-019-04178-0.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s11605-019-04178-0/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11605-019-04178-0.pdf
Pediatric Surgery International10.1007/s00383-017-4101-82017337793-797Clinical characteristics of intussusception secondary to pathologic lead points in children: a single-center experience with 65 casesXiao-kun Lin, Qiong-zhang Xia, Xiao-zhong Huang, Yi-jiang Han, Guo-rong He, Na Zhenghttp://link.springer.com/article/10.1007/s00383-017-4101-8/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00383-017-4101-8.pdf, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00383-017-4101-8.pdf
Journal of Pediatric Surgery10.1016/j.jpedsurg.2021.03.051202156101831-1834Clinical characteristics of recurrent intussusception: A single-center retrospective studyXiaoli Chen, Qingjiang Chen, Xiang Wang, Zhigang Gaohttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0022346821002852?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0022346821002852?httpAccept=text/plain
10.21203/rs.3.rs-29295/v12020Clinical characteristics and prognosis of 132 cases of infantile hepatoblastoma — A 14-year retrospective study from a single centerTian Zhi, Weiling Zhang, Yi Zhang, Huimin Hu, Dongsheng Huanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-29295/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-29295/v1.html
10.21203/rs.2.11209/v12019Characteristics of Adult Abdominal Cystic Lymaphangioma: a single center Chinese cohort of 12 casesJianchun Xiao, Yuming Shao, Shan Zhu, Xiaodong Hehttps://www.researchsquare.com/article/rs-2117/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-2117/v1.html
PLOS ONE10.1371/journal.pone.016559120161111e0165591Clinical Characteristics of Malignant Melanoma in Southwest China: A Single-Center Series of 82 Consecutive Cases and a Meta-Analysis of 958 Reported CasesJia Yu, Xue Luo, Hui Huang, Zhifang Zhai, Zhu Shen, Hui Linhttp://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0165591
AACE Clinical Case Reports10.4158/ep14578.cr201621e58-e64Thyrotoxic Periodic Paralysis: Eight Cases in Males of Hispanic Origin from a Single HospitalAmbika Amblee, Swathi Gulatihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S2376060520303758?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S2376060520303758?httpAccept=text/plain
HPB10.1016/j.hpb.2019.10.1552201921S196Clinical Experience Of The Single-Incision “Plus” Laparoscopic Hepatectomy:A Single-Center Study With 301 CasesYesheng Chenhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1365182X19322944?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1365182X19322944?httpAccept=text/plain
Yonsei Medical Journal10.3349/ymj.2014.55.1.1572014551157Clinical Characteristics and Management of Benign Transient Non-Organic Ileus of Neonates: A Single-Center ExperienceHye Kyung Chang, Hong Koh, Young Ju Hong, Eun Young Chang, Seok Joo Han, Jung-Tak Ohhttps://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.3349/ymj.2014.55.1.157, https://synapse.koreamed.org/pdf/10.3349/ymj.2014.55.1.157, https://eymj.org/DOIx.php?id=10.3349/ymj.2014.55.1.157